1.
Zrób zakupy u stargardzkiego Przedsiębiorcy na min. 50 zł w Stargardzie* i zachowaj paragon.

* Zrób zakupy w czasie trwania konkursu u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Stargard, w tym laureatów konkursu Stargardzki Produkt Lokalny, z wyłączeniem dyskontów spożywczych oraz sklepów wielkopowierzchniowych, na kwotę co najmniej 50 zł, przy czym nie wlicza się zakupów alkoholu i wyrobów tytoniowych.

2.
Uzupełnij lub stwórz własne hasło promocyjne!

– Kupuję lokalnie bo …
– Stargard kupuje lokalnie bo …
– Kupuję lokalnie – …

Zaskocz nas swoją kreatywnością!

3.
Zrób zdjęcie lub skan paragonu/faktury dołącz hasło konkursowe, swoje dane i wyślij

na adres e-mail: paragon@um.stargard.pl, bądź wrzuć w kopercie do mobilnych urn zlokalizowanych w Urzędzie Miejskim, Ratuszu lub SCKu.

Pamiętaj każdy paragon/faktura może być wykorzystana w konkursie tylko raz!

4.
Najciekawsze hasła wygrywają nagrody!

Co tydzień 50 osób może otrzymać Vouchery na łączną kwotę 250 zł.

Vouchery będzie można zrealizować u stargardzkich Przedsiębiorców zarejestrowanych
na www.kupujlokalnie.stargard.pl

Regulamin Konkursu:
Stargard Kupuje Lokalnie

§ 1
Organizator Konkursu

1. Organizatorem konkursu pn. „Stargard Kupuje Lokalnie”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gmina Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 854 222 88 73.

2. Konkurs realizowany jest na terenie miasta Stargard i dedykowany jest jego mieszkańcom.

§ 2
Założenia Ogólne

1. Celem Konkursu jest:
a) wsparcie stargardzkich przedsiębiorców zarejestrowanych na stronie www.kupujlokalnie.stargard.pl, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, związanej
z wprowadzonymi przez rząd RP obostrzeniami przeciwdziałającymi rozszerzaniu się zachorowań na COVID-19,
b) aktywizacja mieszkańców Stargardu i wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej i lokalnej tożsamości zakupowej,
c) promocja strony www.kupujlokalnie.stargard.pl, która skupia stargardzkich przedsiębiorców,
d) promocja przedsiębiorców – laureatów nagrody Stargardzki Produkt Lokalny.

2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020r. poz. 2094 ze zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem środków masowego przekazu tj. strony www.kupujlokalnie.stargard.pl. Informacje o konkursie będą udostępnione na stronie www.kupujlokalnie.stargard.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook, Stargardzkim Informatorze Samorządowym, a
promowany w radiu i prasie. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest sponsorowany, współfinansowany ani prowadzony przez serwis Facebook.

4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała w Stargardzie.

5. W trakcie trwania Konkursu, Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs realizowany będzie w terminie od 11.01.2021 r. do 14.02.2021 r.

2. W celu wzięcia udział w konkursie należy:
1) dokonać w terminie trwania konkursu, czyli od 11.01.2021 r. do 07.02.2021 r., zakupu towaru/usługi u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Stargard, z wyłączeniem sklepów o powierzchni większej niż 750 m2, – wyłączenie nie dotyczy przedsiębiorców mających siedzibę na terenie Miasta Stargard, na kwotę co najmniej 50 zł (istnieje możliwość łączenia paragonów), nie wlicza się zakupów alkoholu i wyrobów tytoniowych; wymienione wytyczne nie odnoszą się do produktów kupowanych u laureatów konkursu Stargardzki Produkt Lokalny;
2) dostarczyć:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na dedykowany konkursowi adres e-mail: paragon@um.stargard.pl:
– własną propozycję hasła promującego zakupy u stargardzkich przedsiębiorców,
– zdjęcie lub skan paragonu/ów lub faktur/y za zakupy dokonane w terminie trwania konkursu u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Stargard z wyłączeniem sklepów o powierzchni większej niż 750 m2
– wyłączenie nie dotyczy przedsiębiorców mających siedzibę na terenie Miasta Stargard, na kwotę co najmniej 50 zł (istnieje możliwość łączenia paragonów), nie wlicza się zakupów alkoholu i wyrobów tytoniowych; wymienione wytyczne nie odnoszą się do produktów kupowanych u laureatów konkursu Stargardzki Produkt Lokalny (Uczestnik zachowuje czytelny i niezniszczony oryginał paragonu/ów lub faktur/y do późniejszej weryfikacji),
– dane uczestnika: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, email,
b) wrzucić w zaklejonej kopercie, do urn zlokalizowanych we wskazanych przez Organizatora miejscach na terenie miasta: Urząd Miejski, ul. Hetmana Stefana
Czarnieckiego 17, w godzinach od 8:00 do 17:00 (w dni robocze); Urząd Miejski, Rynek Staromiejski 1, w godzinach 8:00-16:00 (w dni robocze); Stargardzkie Centrum Kultury, w godzinach 8:00-18:00;
– własną propozycję hasła promującego zakupu u stargardzkich przedsiębiorców,
– kopię paragonu/ów lub rachunku za zakupy o wartości minimum 50 zł dokonane w terminie trwania konkursu u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Stargardzie, w tym laureatów konkursu Stargardzki Produkt Lokalny, z wyłączeniem sklepów o powierzchni większej niż 750 m 2, (Uczestnik zachowuje czytelny i niezniszczony oryginał paragonu/faktury do późniejszej weryfikacji). Istnieje możliwość wykonania kopii w miejscu składania zgłoszenia, tj. w SCK oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 w Stargardzie,
– dane uczestnika: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, email,
c) przez jedno zgłoszenie rozumie się:
– jedno hasło, slogan, wiersz lub inny utwór promujący zakupy w Stargardzie,
– paragon/y lub faktura/y na co najmniej łączną sumę 50 zł,
– dane uczestnika: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, email.

3. Uczestnicy mogą się zgłaszać do konkursu w turach:
a) I – zgłaszanie uczestnictwa w konkursie od 11.01.2021 r. do 17.01.2021 r.;
b) II – zgłaszanie uczestnictwa w konkursie od 18.01.2021 r. do 24.01.2021 r.;
c) III – zgłaszanie uczestnictwa w konkursie od 25.01.2021 r. do 31.01.2021 r.;
d) IV – zgłaszanie uczestnictwa w konkursie od 01.02.2021 r. do 07.02.2021 r.;

4. Uczestnik biorąc udział w konkursie przyjmuje do wiadomości, że hasło powinno spełniać poniższe warunki:
a) powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz być związane z tematyką Konkursu,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia
społecznego,
c) nie może zawierać znaków towarowych, treści reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek podmiotów trzecich, z wyłączeniem Stargardzkiego Produktu
Lokalnego,
d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. awarii systemu elektronicznego, awarii Internetu, itp.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników lub przesłanie hasła konkursowego
naruszającego prawa osób trzecich. Podanie nieprawdziwych danych lub przesłanie hasła konkursowego naruszającego prawa osób trzecich skutkuje wykluczeniem z Konkursu i odebraniem prawa do nagrody.
7. Organizator nie jest obowiązany do informowania uczestnika o fakcie wykluczenia go z Konkursu.

§ 4
Zgłoszenia i ocena

1. Zgłoszenia konkursowe niespełniające warunków regulaminu nie będą poddane pod ocenę Jury.

2. Każdy paragon/faktura może być wykorzystany w konkursie tylko jeden raz.

3. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje trzyosobowe Jury powołane przez Organizatora.

4. Przy ocenie zgłoszeń Jury weźmie pod uwagę kreatywność, oryginalność i pomysłowość zaproponowanego hasła promocyjnego.

5. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

6. Z konkursu wyłączeni są członkowie Jury.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu haseł konkursowych zawierających treści wulgarne, uznane powszechnie za obraźliwe, naganne, nawołujące do nienawiści i przemocy, jak również naruszających prawo obowiązujące w Polsce, prawa i uczucia osób trzecich lub naruszające postanowienia zawarte w regulaminie. Uczestnikowi, który zgłosił hasło konkursowe wykluczone na podstawie niniejszego ustępu nie przysługuje prawo do ponownego zgłoszenia innego hasła konkursowego zarówno w oparciu o ten sam dowód zakupu, jak również inny.

8. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te hasła, które wcześniej nie były w całości, ani w części publikowane ani zgłaszane do innego konkursu/ innych konkursów.

§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Organizator przewiduje rozstrzygnięcia konkursu po każdej z tur wymienionych w § 3 ust. 3.

2. Laureaci o wynikach konkursu będą informowani za pośrednictwem wskazanego przez nich numeru telefonu lub adresu e-mail, przy czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika błędnych danych kontaktowych.

§ 6
Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są Vouchery na zakupy towarów bądź usług, do realizacji u stargardzkich przedsiębiorców zarejestrowanych na stronie www.kupujlokalnie.stargard.pl, w szczególności z branż,  których działalność została ograniczona z powodu COVID-19.

2. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagród w postaci Voucherów do wybranych przedsiębiorców zarejestrowanych na stronie www.kupujlokalnie.stargard.pl, których działalność została ograniczona w wyniku pandemii.

3. W każdej z tur łączna wartość nagród wynosi 12.500 zł brutto, przy czym jeśli w którejkolwiek z tur łączna pula nagród nie zostanie wykorzystana, pozostała cześć nagród wykorzystana będzie w kolejnych turach.

4. Jury w każdej turze wyłoni 50 laureatów, z których każdy otrzyma nagrodę o wartości łącznej 250 zł brutto każda.

5. Jeden uczestnik może otrzymać nagrody o łącznej wartości nie przekraczającej 2.000 zł brutto.

6. Nagrody należy odbierać osobiście. O miejscu odbioru nagrody Organizator poinformuję uczestnika.

7. Laureat konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda musi okazać oryginał paragonu/faktury poświadczający dokonanie zakupu towarów lub usług zgodnie
z zasadami konkursu. Forma okazania paragonu zostanie ustalona z laureatem.

8. Organizator jest uprawniony do uzależnienia wydania nagród od podpisania przez laureata oświadczenia dotyczącego akceptacji niniejszego regulaminu, przeniesienia praw autorskich, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku, na zasadach przewidzianych w niniejszym
regulaminie. W razie odmowy podpisania powyższych dokumentów, Organizator jest uprawniony do odmowy wydania nagrody i wykluczenia uczestnika z Konkursu.

9. Paragon/faktura, o którym mowa w pkt. 7 musi być czytelny i niezniszczony, a dane zawarte na nim łatwe do odczytania i identyfikacji zakupu lub usługi.

10. Vouchery należy wykorzystać w terminie wskazanym na każdym z voucherów. Po tym terminie ich ważność wygasa.

11. Vouchery nie mogą być wykorzystane na zakupy alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.

12. Z Voucherów nie będzie wydawana reszta.

13. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Voucher.

14. Laureat, który wyrazi chęć skorzystania z Vouchera zobowiązany jest powiadomić o tym sprzedawcę najpóźniej przed rozpoczęciem procesu zapłaty za dokonane zakupy.

15. W momencie realizacji danego vouchera Laureat zobowiązany jest oddać zrealizowany Voucher sprzedawcy.

16. Kopiowanie oraz fałszowanie Voucherów jest zabronione. Każdy taki przypadek będzie podstawą do poinformowania przez Organizatora właściwych organów.

17. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Vouchera, Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia.

18. Wartość Vouchera nie może zostać podzielona na mniejsze części – Voucher podlega realizacji jedynie w całości, tylko i wyłącznie w pojedynczej transakcji.

19. W przypadku zakupu produktów o wartości przewyższającej wartość Voucherów, uczestnik zobowiązany jest dopłacić resztę.

§ 7
Prawa Autorskie

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie hasła konkursowe wymyślone i stworzone osobiście przez uczestników, do których przysługują uczestnikom nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nienaruszające praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

2. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczonym prawa autorskie majątkowe i osobiste do przesłanych na Konkurs haseł konkursowych.

3. Laureaci konkursu zobowiązują się przenieść na Gminę Miasto Stargard autorskie prawa majątkowe do wybranych w konkursie haseł na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 oraz z 2020 r. poz. 288), obejmujących w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Laureat zezwala Organizatorowi na udzielenie nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji oraz wykonywanie praw zależnych w odniesieniu
do przedmiotu konkursu przez Gminę Miasto Stargard oraz podmioty powiązane z Gminą Miastem Stargard.

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do haseł nastąpi w dniu podpisania i złożenia zgłoszenia przez Laureata Konkursu.

6. Laureat posiada nieograniczone czasowo prawo do zamieszczania hasła w swoim portfolio (strona www, blog, media społecznościowe, itp.) oraz swoich
profilach w mediach społecznościowych.

§ 8
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są wskazane dane osobowe jest: Gmina Miasto Stargard. Siedziba: Urząd Miejski Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard;

2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres:
urzad@um.stargard.pl.

3. W zakresie danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.stargard.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w celu realizacji konkursu pn. Stargard Kupuje Lokalnie, na podstawie zgody osoby oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/podmioty biorące udział w przeprowadzeniu konkursu:
1) operatorzy systemów informatycznych;
2) pracownicy Urzędu Miejskiego w Stargardzie nadzorujący prawidłowy przebieg Konkursu;
3) członkowie Jury Konkursowego;

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie wywołujące skutki prawne.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu określony niniejszym regulaminem, a po tym czasie przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń oraz Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w celach archiwalnych).

8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do ich przeniesienia oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia w udziału w Konkursie. Niepodanie niezbędnych danych osobowych wskazanych w § 3 ust. 3 skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie stanowi jednocześnie deklarację, że osoba biorąca udział oświadcza, że zapoznała się z warunkami konkursu oraz je akceptuje. Oświadczenie Laureata stanowi Załącznik nr 1.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny, w okresie trwania Konkursu, do wglądu wszystkich zainteresowanych w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.kupujlokalnie.stargard.pl.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie, jak również uniemożliwiające wydanie nagrody.

4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych oraz reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.

5. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na adres e-mail podany przez niego w zgłoszeniu konkursowym.

6. Organizator może utrwalić wizerunek Laureatów i wykorzystywać go do celów reklamowych i promocyjnych bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody na
utrwalenie i wykorzystywanie i bez odrębnego wynagrodzenia.

7. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku sądowego,
wówczas pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu będą ważne i pozostaną w mocy.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.

ZAŁĄCZNIK NR 1
OŚWIADCZENIE LAUREATA KONKURSU[ POBIERZ ]